wyszukaj według freefind

Techniki uzdrawiania i zmiany świadomości opracowane przez Instytut
Wersja 1.4, 13 marca 2008 r.


Kamienna ścieżka
W ciągu wielu wieków historii opracowano szereg różnych technik duchowych i szamańskich, które umożliwiały chwilowe wejście w szczytowy stan świadomości lub uzyskanie niezwykłych zdolności. Nasze podejście jest całkowicie inne – polega na eliminacji traum blokujących występowanie owych naturalnych stanów i zdolności. Dzięki temu uzyskane stany będą względnie trwałe i nie wymagają żadnych działań podtrzymujących.

Model rozwojowy oraz sposoby modelowania, których wymagało rozwiązanie zagadnienia stanów szczytowych, przyniosły także zupełnie inny, nieoczekiwany rezultat – możliwość zastosowania wyników pracy w procesach uzdrawiania różnych chorób. Skoncentrowaliśmy się na chorobach uznawanych przez obecną medycynę za nieuleczalne.

Zbiór technik opisanych poniżej określamy mianem terapii stanów szczytowych (Peak States Therapy™).


Techniki Instytutu, których celem jest uzdrawianie traum


Uzdrawianie całym sercem (Whole-Hearted Healing™, WHH): Technika regresji służąca uzdrawianiu problemów fizycznych i emocjonalnych. Działa wolniej niż EFT i jest bardziej rygorystyczna. Jej zaletą jest zdolność do przeżywania i rozumienia doświadczeń zamiast zwykłego eliminowania ich negatywnego wpływu. Jest także wolna od wpływu toksyn energetycznych i psychologicznego odwrócenia, które występują w EFT i mogą blokować uzdrawianie.

Obecnie WHH stanowi nasze podstawowe narzędzie badawcze. Terapeuci często odnotowują, że WHH często przynosi rezultaty tam, gdzie pozostałe terapie mocy lub energii zawiodły. Podstawowe informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie, zaś bardziej szczegółowe informacje zawarte zostały w książce
The Basic Whole-Hearted Healing Manual Granta McFetridge i Mary Pellicer M.D.

Szybkie uzdrawianie całym sercem (Rapid Whole-Hearted Healing™, rWHH): nowsza, potężniejsza wersja podstawowej techniki uzdrawiania całym sercem. Posiada kilka istotnych zalet – jest znacznie szybsza, nie wiąże się z bólem ponownego przeżywania traumy i zapewnia uzdrowienie najwcześniejszej, podstawowej traumy. Technika ta wciąż znajduje się w fazie testów, obecnie uczymy jej tylko na szkoleniach ze stanów szczytowych.

Technika wirów Crosby’ego (Crosby Vortex Technique™): technika uzdrawiania pewnego rodzaju traumy pokoleniowej. Ma ona duże znaczenie dla terapeutów, gdyż nie znamy żadnej innej techniki eliminacji symptomów, które wywołują ten problem u ludzi. Technikę tę pierwsza odkryła Maureen Chandler i nazwała ją na cześć ojca.

Zaawansowane uzdrawianie całym sercem (Advanced Whole-Hearted Healing™, aWHH): technika oparta na konkretnym stanie, w której wykorzystuje się stan „światła stwórcy” oraz zdolność do fuzji świadomości. Pozwala na życzenie dokonać regresji do dowolnego momentu w przeszłości. Pozwala dokonać fuzji ze świadomością klienta, bez jego udziału i uzdrowienie go przy wykorzystaniu WHH tak, jakby terapeuta pracował nad uzdrowieniem samego siebie. Techniki tej uczymy na poziomie 3 szkolenia ze stanów szczytowych. Zostanie ona opisana w nie opublikowanej jeszcze książce Peak States of Consciousness, Volume 3: Applying Peak States to Research and Healing.

Technika komórki macierzystej (Primary Cell Technique™, PCT): technika uzdrawiania oparta na konkretnym stanie, która umożliwia szybkie i bezbolesne uzdrawianie traumy u siebie lub u klienta. Techniki tej uczymy na poziomie 3 szkolenia ze stanów szczytowych i opisujemy ją w podręczniku Peak States 2 Therapist Manual. Zostanie ona także opisana w nie opublikowanej jeszcze książce Peak States of Consciousness, Volume 3: Applying Peak States to Research and Healing.

Technika emocji ekstremalnych Waisla (Waisel Extreme Emotions Technique™): Proces ten, opracowany przez Adama Waisla i Tal Laks, szybko i skutecznie leczy najważniejsze destrukcyjne emocje. Wykorzystujemy w niej znajomość sposobów powstawania tych problemów w strukturach czakramów w komórkach macierzystych.

Technika projekcji Courteau (Courteau Projection Technique™): technika ta, opracowana przez Paulę Courteau, stanowi skuteczny sposób eliminacji projekcji i uzdrawiania problemów „zatrzaśnięcia mózgu” bez konieczności stosowania regresji.

Technika skojarzeń ciała (Body Association Technique™): celem tej techniki jest eliminacja dysfunkcyjnych skojarzeń, za pośrednictwem których, świadomość ciała kieruje zachowaniem.


Techniki Instytutu związane ze stanami świadomości


Stosujemy szereg różnych technik uzdrawiania traum opartych na regresji do określonych prenatalnych i perynatalnych zdarzeń rozwojowych, których celem jest odblokowanie stanów szczytowych. (W celu uproszczenia regresji w większości przypadków wykorzystujemy „komendy Gai” by dotrzeć do określonych wydarzeń). Tym samym, każdy stan szczytowy ma swój własny „proces” – znaleźć je można w Tomie I i II książki Peak States of Consciousness: Theory and Applications.

Nowsze, bardziej eksperymentalne „procesy” opisujemy w naszych nowych podręcznikach
Peak State Therapist 1 Manual oraz Peak States Therapist 2 Manual. Niektóre procesy zasługują jednak na szczególną wzmiankę:

Technika regresji frazowej (Phrase Regression Technique™): technika ta pozwala dotrzeć do określonych zdarzeń rozwojowych w łonie matki i wcześniejszych i uzdrowić je. Jest to metoda szczególnie cenna w pracy nad stanami szczytowymi i w procesach związanych z leczeniem chorób, będących wynikiem bezpośrednich lub pośrednich traum, które wystąpiły w momencie kluczowych wydarzeń rozwojowych. Technikę tę opisujemy w Tomie II Peak States of Consciousness. Zastosowanie tej techniki do konkretnego stanu lub choroby nazywamy „procesem”.

Łączenie: umożliwia doświadczenie siebie jako innej osoby bez konieczności uczestnictwa tej osoby i uzdrowienie klienta tak, jakby się uzdrawiało samego siebie. Występuje w momencie synchronizacji fal mózgowych między dwiema osobami. Stan ten ma jak się wydaje potencjalne zastosowania medyczne, i jest szczególnie użyteczny w przypadkach, gdy pacjent nie jest w stanie postępować zgodnie z instrukcjami, lub jest na tyle niepełnosprawny lub tak daleko, że niemożliwe jest zastosowanie normalnych technik interakcyjnych. Znaleźliśmy też jeszcze jedno niezwykłe zastosowanie – możliwość komunikowania się matek z bardzo młodymi albo niepełnosprawnymi dziećmi. Stan ten jest wykorzystywany w zaawansowanym uzdrawianiu całym sercem. Został on opisany w nie opublikowanej jeszcze książce Peak States of Consciousness, Volume 3: Applying Peak States to Research and Healing.

Wywoływanie stanów szczytowych (Peak State Induction™): Metoda, dzięki której terapeuta może wywołać stabilne, długotrwałe stany szczytowe u klientów. Metody tej uczymy na poziomie 2 szkolenia ze stanów szczytowych (kurs nr 290). Opisaliśmy ją w podręczniku Peak States 2 Therapist Manual oraz w nie opublikowanej jeszcze książce Peak States of Consciousness, Volume 3: Applying Peak States to Research and Healing.

Technika Laks zmiany doświadczenia w stan szczytowy (Laks Peak Experience to State Technique™): prosty, eksperymentalny proces zamiany chwilowych doświadczeń szczytowych lub utraconych stanów szczytowych, w trwałe stany szczytowe. Opisujemy ją w podręczniku Peak States 1 Therapist Manual oraz w
Peak States of Consciousness: Theory and Applications, Volume 2: Acquiring Extraordinary Spiritual and Shamanic States.


Techniki Instytutu stosowane w leczeniu określonych chorób lub zaburzeń


Technika cichego umysłu (Silent Mind Technique™, SMT): proces ten kieruje terapeutę do podstawowej traumy zdarzenia rozwojowego będącej przyczyną przymusowej paplaniny umysłowej. Pokazuje także terapeucie sposób eliminacji dobrowolnej (subwokalizowanej) paplaniny umysłowej. Pozwala wyeliminować głosy (oraz – jak wynika z przeprowadzonych dotychczas testów – halucynacje), słyszane przez schizofreników (zob. relacje innych osób). Działa także w przypadku klientów, którzy doświadczyli „channelingu” lub „opętania”. Procesu uczymy na poziomie 1 szkolenia ze stanów szczytowych. Opisaliśmy go w podręczniku Peak States 1 Therapist Manual (dostępnym tylko na naszych zajęciach). Został on opisany także w nieopublikowanej jeszcze książce Granta McFetridge’a Silence the Voices: From Mind-Chatter to Schizophrenia. To proces chroniony licencją oraz w trakcie rejestracji patetntowej. Na naszej stronie znaleźć można listę certyfikowanych terapeutów.

Metoda uzależnień Foksa (Fox Addiction Method™, FAM): to grupa technik opracowanych przez Instytut, które działają w przypadku uzależnień od alkoholu, metamfetaminy, kokainy, opiatów i marihuany. To proces chroniony licencją. Nasze szkolenie z metody leczenia uzależnień obejmuje cztery odkryte przez nas podstawowe przyczyny powstawania uzależnień. Materiał ten omawiamy w książce Whole-Hearted Healing for Addictions Manual.


Pozostałe techniki Instytutu


Istnieją także inne techniki, które nie pasują do żadnej z wyżej wymienionych kategorii. Należą do nich:

Technika uwalniania osobowości na odległość (Distant Personality Release™, DPR): szybka i prosta technika, której nauczyć się może każdy. DPR eliminuje problemy osobowościowe (przeniesienie i przeciwprzeniesienie) między ludźmi. Można ją zastosować, by wyeliminować opór przed uzdrawianiem. Nadaje się idealnie do terapii par. Można ją także zastosować w celu uzdrowienia nietypowego zjawiska wiążącego się ze „formami zastałych myśli”, które mogą stanowić przyczynę niektórych problemów fizycznych i emocjonalnych u klientów. Technika ta nie prowadzi do uzdrawiania bezpośredniego – raczej rozpuszcza powiązania, które łączą traumy między ludźmi (tzw. „sznurowanie”). Technikę opisujemy szczegółowo w podręczniku The Basic Whole-Hearted Healing Manual.

Technika bloku plemiennego (Tribal Block Technique™): proces ten odnosi się do bardzo dziwnego, ale niemal powszechnego problemu, który odkryliśmy u naszych studentów, a który prowadzi do unikania szczytowych stanów świadomości. Proces działa w przypadku ludzi o przeciętnym stanie świadomości. Opisujemy go w książce Peak States of Consciousness: Theory and Applications, Volume 2: Acquiring Extraordinary Spiritual and Shamanic States.

Terapia trójjedni mózgów (Triune Brain Therapy™): dzięki tej technice uzdrawianie przebiega łatwiej i szybciej, można ją wykorzystywać do wywoływania tymczasowych szczytowych stanów świadomości.

Peak State Therapy™, PeakState™, PeakStates™, PeakState Therapist™ i GaiaMusic™ stanowią znaki towarowe zastrzeżone dla Instytutu Studiów nad Szczytowymi Stanami Świadomości (Institute for the Study of Peak States).
...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.5
6 września, 2012: Zmieniono nazwę techniki emocji podstawowych Waisla (Waisel Base Emotions Technique™) na technikę emocji ekstremalnych Waisla (Waisel Extreme Emotions Technique™)
1.4
13 marca 2008 r.: Dodano pojęcie „terapia stanów szczytowych” jako ogólną nazwę zbioru technik. Zmieniono nazwę „bezpośrednie wywoływanie stanów szczytowych” (Direct Peak State Induction™) na prostszą wersję “ wywoływanie stanów szczytowych” (Peak State Induction™).
1.3
5 marca 2008 r. Zmieniono nazwę techniki regresji Gai (Gaia Regression Technique) na technikę regresji frazowej (Phrase Regression Technique), zgodnie z opisem zastosowanym w Tomie II. Poprawiono także zastrzeżoną znakiem towarowym technikę Laks. Dodano symbol znaku towarowego do techniki bezpośredniego wywoływania stanów szczytowych (Direct Peak State Induction).
1.2
20 października 2007 r. Zmieniono nazwę techniki emocji typów idealnych Waisla (Waisel Ideal-Type Emotions Technique™) na technikę emocji podstawowych Waisla (Waisel Base Emotions Technique™). Dodano także do listy technik wymienionych na tej stronie technikę terapii trójjedni mózgów (Triune Brain Therapy™).
1.1
15 września 2007 r. Zmieniono nagłówek “procesy komend Gai” na “proces zdań Gai” (Gaia Phrase Process™), by nazwa była jaśniejsza dla laików. Jednak w naszych podręcznikach stosujemy wymiennie oba terminy.