wyszukaj według freefind

Lista Szczytowych Stanów Świadomości
Rewizja 2.0. czerwiec 2005Aby zrozumieć, co powoduje te stany i dlaczego one występują, odsyłam do naszych książek (w języku angielskim): "Peak States of Consciousness: Theory and Applications, Volumes 1 to 3. Volume 1: Breakthrough Techniques for Exceptional Quality of Life" która omawia stany wymagające połączenia mózgów oraz "Volume 2: Extraordinary Spiritual and Shamanic States" - która omawia pozostałe stany. Częściową informację można znaleźć również na stronie internetowej www.peakstates.com Instytutu, w artykułach: "Underlying model for understanding why peak states exist and what causes them", oraz "Spiritual Emergency and the Triune Brain".

Praca naszego Instytutu, polegająca na identyfikowaniu Stanów i ich kluczowych, niezmiennych charakterystyk jest ciągle w toku, na naszej stronie znajdziesz odkrycia najnowsze a także starsze, zrewidowane poglądy.


Klasyfikacja Szczytowych Stanów Świadomości wg fenomenów leżących u ich podłoża

Szczytowe Stany Świadomości są ogólnymi aspektami różnych ukrytych fundamentalnych zjawisk, nazywanych często "Dziedzinami" lub "Królestwami" istnienia ('Realms'). Stany na tej stronie zgrupowano wg różnych, zidentyfikowanych dotychczas "Dziedzin". Lista Stanów nie jest uszeregowana wg kolejności odkrycia, jako że wiele Stanów może być osiągnięta w różnych sekwencjach.


Kategorie:
-
Dysfunkcyjne stany dotyczące mózgów wchodzących w skład "trójni" /mózg trójjedny/ (Dysfunctional states involving the triune brains).
- Stany dotyczące
zjednoczonego mózgu trójjednego (States involving triune brain fusion)
- Stany dotyczące
Stwórcy (States involving the Creator)
- Stany dotyczące
sposobu odczuć fizycznych (States involving Sensate Substitutes)
- Stany dotyczące
Próżni (States involving the Void)
- Stany dotyczące
Gaia (planetarnej świadomości) (States involving Gaia (the planetary consciousness))
- Stany dotyczące
Dziedziny Świętości (States Involving the Realm of the Sacred)
- Stany dotyczące "
PonadDuszy" (States Involving the Oversoul)
- Stany dotyczące
wyboru: Dobro czy Zło? (States involving the choice for good or evil)
-
Różne inne Stany (Miscellaneous states)
- Szczytowe
Zdolności i Szczytowe Doświadczenia (Peak Abilities or Experiences)


Góry polskie
Nazewnictwo

Nazewnictwo Szczytowych Stanów Świadomości jest trudne. Jeżeli dany stan ma już dobrze znaną nazwę, próbowaliśmy jej użyć. Przykładem takiej nazwy jest 'the Beauty Way' - polskie tłumaczenie to "Ścieżka Piękna" lub "Spacer w Pięknie". Zdajemy sobie sprawę, że może to prowadzić do problemów komunikacyjnych, gdy nasza definicja nie jest zupełnie taka sama, jak definicja innych ludzi, ale oczekujemy, że w przyszłości nazwy i definicje okrzepną, w miarę, gdy więcej ludzi będzie pracować ze Szczytowymi Stanami Świadomości. Przykładem nazwy, która potencjalnie może wzbudzić liczne kontrowersje jest "Stan Świadomości Chrystusowej".

Dla wielu Stanów próbowaliśmy jako nazwy użyć najbardziej znamiennej charakterystyki. Niektóre Stany mają różną charakterystykę dla kobiet i mężczyzn, w takim wypadku arbitralnie wybieraliśmy nazwę dla mężczyzn, przykładem może tu być nazwa "Stan Podskórnego Szczęścia" w skrócie "Stanu Szczęśliwości" ('Underlying Happiness' state.).

Opisując Stan, składający się z dwóch lub więcej Stanów, po prostu składaliśmy ich nazwy, w razie potrzeby poprzedzając je nazwą Stanu zjednoczenia trójjednego mózgu. Jeżeli kombinowany Stan miał już dobrze znaną nazwę, używaliśmy jej. Zauważ, że niektóre kombinowane Stany mają jakości, których nie posiada żaden Stan składowy. Nazywany takie Stany Synergistycznymi. Dla przykładu "Ścieżka Piękna" jest stanem synergistycznym, który ma dobrze znaną nazwę oraz jakość "Pełni Życia" (Aliveness).

Przypisek tłumacza: w języku polskim nazewnictwo jest jeszcze trudniejsze ze względu na ubóstwo naszego języka w tej dziedzinie. Niektóre proste wyrażenia w języku angielskim należy tłumaczyć opisowo, np. słowo "Peakstate" to "Szczytowy Stan Świadomości", lub skrótowo "Stan" pisany z dużej litery. Zapraszam wszystkich do podawania lepszych propozycji tłumaczeń poszczególnych zwrotów - zanim język którym będziemy się posługiwać, mówiąc o Szczytowych Stanach Świadomości nie okrzepnie.


Częstotliwość występowania

W tłumaczeniu pominięto ten rozdział, jako że częstotliwość występowania tych Stanów w Polsce, będzie inna niż w USA i Kanadzie. Zainteresowanych zapraszam na angielską stronę www.peakstates.com.


Omówienie Stanów dotyczących Wewnętrznego Światła (Stan Wewnętrznej Jasności)

Istnieje kilka Stanów dotyczących doświadczenia Światła wewnątrz (i na zewnątrz) ciała. Znamy obecnie dwa takie Stany i spodziewamy się odkryć następne. Nazwaliśmy tę grupę Stanów ogólną etykietką "Wewnętrzna Jasność" (Inner Brightness), chociaż nie są one ze sobą funkcjonalnie związane. Otrzymanie od osoby będącej w jednym ze Stanów, informacji w którym z nich jest, jest trudne, jako że doświadczenia wewnętrzne trudne są do opisania pospolitym słownictwem.

Gorzej, identyfikowanie tych stanów bywa czasami mocno skomplikowane. Np. osoby będące w Stanie "Święte Ciało" (Sacred Body) lub "Święte Istoty" (Sacred Beings) często nie uświadamiają sobie, że są w Stanie Wewnętrznego Światła, ponieważ ich wnętrze wygląda jakby było wypełnione fluoryzującą czernią. Dlatego też, aby pomóc nam w diagnozie jaki stan dana osoba posiada, pytamy czy doświadcza ona siebie, jako będąca "jasna wewnątrz" lub mająca "światło wewnętrzne". Potem zadajemy więcej pytań dla zidentyfikowania, jaki konkretny rodzaj światła ma ta osoba.

Słowo "jasność" (brightness) pokrywa zarówno jakości "jasnej ciemności" (bright dark) jak i doświadczenie bardziej powszechnego światła wewnętrznego, stąd takie jego użycie.

(przyp. tłum.: w języku angielskim słowo "light" oznacza zarówno światło jak i lekkość). Co jeszcze bardziej komplikuje sprawę, nasza technika WHH także używa słowa "light" i "lightness". Używamy ich do opisania końcowego stadium uzdrawiania traumy, gdy klient czuje się, jak gdyby waga jego ciała znacząco zmniejszyła się. Także, gdy używamy WHH do uzdrawiania prenatalnej traumy, na zakończenie procesu uzdrawiania występuje doświadczenie wewnętrznego światła.

Ślady stóp na piaskuDysfunkcjonalne stany dotyczące mózgów wchodzących w skład trójjednego mózgu (Dysfunctional states involving the triune brains)


Stan świadomości poniżej stanu przeciętnego ('Sub-average Consciousness' state)
Charakterystyka: Życie zazwyczaj nieudane, chaotyczne, na poziomie gorszym od przeciętnego.
Przyczyna: Mózgi Ciała i Splotu Słonecznego nie komunikują się ze sobą. Żaden inny Stan nie jest obecny.
Komentarze: Często znajdowany wśród klientów psychoterapeutów i innych grup z problemami rozwojowymi.

Stany "zatrzaśnięcia" mózgu (Brain Shutdown States)
Uwaga: Wybraliśmy tę wspólna nazwę bardziej dla podkreślenia, co powoduje ten stan, niż dla dominującej charakterystyki. Istnieją wszystkie możliwe kombinacje zatrzaśnięcia któregoś z mózgów - piszemy, czego mogą doświadczać ludzie w tym stanie. Są to stany dysfunkcyjne, ponieważ dotyczą utraty związanych z danym mózgiem zdolności, chociaż osoba w tym stanie może nawet czuć się lepiej niż w stanie przeciętnym.

Stan Zatrzaśnięcia Umysłu ('Mind Shutdown' state)
Charakterystyka: Brak zdolności oceniania i dokonywania wyborów. Pokój i spokój połączone z frustracją z powodu niemożności dokonywania wyborów.
Przyczyna: Wyłączony umysł.
Komentarze: Nie ma popularnej nazwy.

Stan Zatrzaśnięcia Umysłu i Serca ('Mind-heart Shutdown' state)
Charakterystyka: Ciało odczuwane jest jak zrobione z powietrza, bez granic. Dolna część brzucha odczuwana jest jako "przepełniona", jak przy przejedzeniu. Brak zdolności odczuwania emocji i formowania ocen.
Przyczyna: mózgi Umysłu i Serca są wyłączone.
Komentarze: W tradycji Sufi stan znany jako Bezcenna Perła.

Stan Zatrzaśnięcia Ciała i Serca (Samadhi) - (Heart-body Shutdown) state
Charakterystyka: Wszechogarniające poczucie pokoju, braku upływu czasu, brak zapotrzebowania na tlen i potrzeby oddychania.
Przyczyna: Mózgi Ciała i Serca są wyłączone.

Stan Zatrzaśnięcia Serca ('Heart Shutdown' state)
Charakterystyka: Brak zdolności odczuwania emocji. Uczucie, że inni ludzie są tylko obiektami.
Przyczyna: Mózg Serca jest odcięty.
Komentarze: Prawdopodobnie główny powód zachowań socjopatycznych.Stany dotyczące zjednoczonego mózgu trójniowego (States involving triune brain fusion)


Stan Przeciętnej Świadomości ('Average Consciousness' state)
Charakterystyka: Życie w strachu (często subtelnym).Reaktywność.
Przyczyna: Mózgi Ciała i Splotu Słonecznego są połączone lub co najmniej komunikują się ze sobą. Świadomości mózgów wchodzących w skład trójjedni nie komunikują się między sobą. Mózg Buddy zwykle zjednoczony z Mózgiem Umysłu.
Komentarze: Brak Szczytowych Stanów Świadomości jakiegokolwiek rodzaju.
Częstotliwość występowania: Bardzo częsty.

Stan Wewnętrznego Spokoju ('Inner Peace' state)
Charakterystyka: Ciągłe uczucie spokoju, nawet podczas odczuwania innych, nawet bolesnych emocji. Przeszłe traumy nie powodują odruchowych, reaktywnych działań.
Przyczyna: Mózgi Umysłu i Serca zjednoczone.
Komentarze: Podstan Stanu Ścieżka Piękna.

Synergistyczny
Stan Ścieżka Piękna lub Spacer w Pięknie ('The Beauty Way', also called 'Walking in Beauty', synergistic state)
Charakterystyka:

 • Spokój, pokojowe nastawienie i fizyczne poczucie lekkości,
 • Przeszłość wydaje się być bez traum - wspomnienia są bez emocji,
 • Uczucie bycia żywym, także wszystko dookoła wydaje się żywe,
 • Wszystko jest rodzajem piękna, nawet śmietnik,
 • Duchowe prawdy są oczywiste,
 • Nie ma marzeń sennych,
 • Brak poczucia czającego się strachu,
 • Życie całkowicie w "Tu i teraz",
 • Brak napięć - jak letnie wakacje dziecka,
 • Śpiew ptaków wydaje się bardzo żywy,
 • Brak "podłączania się" do emocjonalnego cierpienia innych ludzi,
 • Nie poddawanie własnej wiedzy autorytetowi innych "ekspertów",
 • można wykonywać pewne szamańskie aktywności po przeszkoleniu,
 • Wyciszony umysł (brak gadających wewnętrznych głosów czy marudzenia w tle),
Przyczyna: Kombinacja Stanu Wewnętrznego Spokoju z ograniczonym połączeniem ze Stwórcą. Podjęcie podświadomej decyzji, że proces postrzegania będzie ciągle pozytywny. Dołączone inne Stany współdziałają synergistycznie, tworząc nowe charakterystyki.
Komentarz: Bardzo ważny Stan dla szamanizmu oraz fizycznego i mentalnego zdrowia. Lepszym określeniem dla tego stanu mogłoby być, za Harville Hendricksem słowo "Pełnia Życia" (Aliveness), ale wybraliśmy lepiej znane już określenie Ścieżki Piękna. Stan ten jest dobrze opisany w dziele Eckhart Tolle "The Power of Now".

Stan Podskórnego Szczęścia lub Szczęśliwości ('Underlying Happiness' state)
Charakterystyka: Stan bycia szczęśliwym, leżący w podłożu wszystkich innych uczuć. Istnieje równocześnie nawet z tak trudnymi uczuciami jak smutek czy złość. U kobiet dominuje raczej uczucie ciągłego kochania, ale szczęście jest ciągle obecne.
Przyczyna: Mózgi Serca i Ciała są zjednoczone całkowicie.
Komentarze: Emocjonalnie traumatyczna przeszłość nie zatrzymuje tego stanu.

Stan Wielkiego Nieba ('Big Sky' state)
Charakterystyka: Świat wydaje się ogromny. Patrząc na niebo, wydaje się ono gigantyczne. Twoje granice znikają, szczególnie nad głową.
Przyczyna: Mózgi Ciała, Umysłu i Buddy stapiają się w jedność. Wrażenie wielkiego nieba pochodzi z wrażenia względnej odległości pomiędzy obiektami i ciałem.
Komentarz Granta: Nie jestem pewien, czy właściwie przeanalizowałem ten stan. Wymaga więcej pracy.

Stan Komunikacji Mózgów ('Brains Communicate' state)
Charakterystyka: Trzy mózgi mogą komunikować się między sobą. Mózgi współdziałają jak dysfunkcjonalna rodzina.
Przyczyna: Świadomości wszystkich mózgów stykają się i komunikują.
Komentarze: Użyteczny stan pośredni, ale nie tak wartościowy jak przy zjednoczeniu mózgów.

Stan Głębokiego Spokoju ('Deep Peace' state)
Charakterystyka: Głębsze uczucie pokoju niż w Stanie Ścieżki Piękna. Uczucie bycia zrównoważonym, wyrównanym, bez irytacji. Uczucie, jakby fizyczne serce znajdowało się w dolnej części brzucha. Uczucie lekkości. Wysiłek nie jest tak przykry, jak w Stanie Przeciętnej Świadomości. Mózgi są świadome siebie wzajemnie, mogą komunikować się bezpośrednio; jesteś świadomy każdego z nich jednocześnie.
Przyczyna: Świadomości poszczególnych mózgów pokrywają się, ale nie są kompletnie zjednoczone. Brak wrażenia pustki w ciele.
Komentarze: Pośredni stan, nie próbowaliśmy go uzyskać.

Stan Pustki ('Hollow' state)
Charakterystyka: Ciało czuje się puste wewnątrz skóry. Wszystkie części ciała czują się "ciągłe". Emocje są raczej rozpoznawalne umysłem niż wpływają na osobę.
Przyczyna: Wszystkie mózgi zjednoczone.
Komentarze: Czakry nie są ze sobą połączone. Mózgi nie są połączone z Dziedziną Świętości.

Stan Całości ('Wholeness' state)
Charakterystyka: Słowo "Całość" jest najbardziej odpowiednim dla tego stanu i jest spontanicznie używane przez ludzi osiągających ten stan. Uczucia są kompletne, bez brakujących. Muzyka jest odbierana jest jako szczególnie żywa.
Przyczyna: Zjednoczenie "energii" lub "świadomości" placenty i ogonka plemnika z pozostałymi mózgami trójjedni.
Komentarz: Wrażenie "Całości" może istnieć niezależnie od stanu zjednoczenia pozostałych mózgów.Stany dotyczące Stwórcy (States Involving the Creator)


Stan Światło Stwórcy (Creator Light' state)
Charakterystyka: Wewnętrzne światło, które w pewnych przypadkach może przekroczyć granice skóry i pojawić się na zewnątrz. Posiada intensywny biały kolor, o węższym spektrum niż światło słoneczne. Może mu towarzyszyć poczucie rozkoszy i wrażenie tuby prowadzącej w górę od ciała osoby lub stania w kolumnie światła. Ten stan pozwala osobie na regresję do przeszłych wcieleń na życzenie.
Przyczyna: Ograniczone połączenie ze Stwórcą.
Komentarze: Ludzie określają to "światło" jako intensywne bądź naładowane energią. Często odczuwalne, jak gdyby przychodziło z góry. Może być użyte do "przeglądu życia", jak przy Doświadczeniu Bliskiej Śmierci. Przychodzi z różną jasnością, w pełnym stanie jest ekstremalnie jaskrawe. Gdy jest doświadczane łącznie ze Stanem "Święta Istota" lub Stanem "Święte Ciało", światło wygląda raczej jak fluoryzujące czarne niż białe.

Stan Świadomość Stwórcy ('Creator Awareness' state)
Charakterystyka: Można "rozmawiać" bezpośrednio ze Stwórcą i przemieszczać świadomość na ten właśnie poziom istnienia, na życzenie.
Komentarze: Związany ze Stanem "Światło Stwórcy".

Stan Poszerzonego Centrum Świadomości ('Expanded Center of Awareness' state)
Charakterystyka: Centrum Świadomości, odczuwane w jakimś punkcie ciała, rozszerza się i wypełnia ciało oraz przestrzeń dookoła niego. Powstaje wrażenie bycia bardzo wielkim i wysokim.
Przyczyna: Kształt i lokalizacja Centrum Uważności określone są przez bardzo wczesną przedkomórkową traumę podczas pierwotnego wejścia w część Stwórcy.

Stan Bycia Obecnym ('Being Present' state)
Charakterystyka: Zawsze w ciele. Nie występuje zmiana stopnia uwagi przy przechodzeniu z wnętrza na zewnątrz ciała i na odwrót.
Przyczyna: Stan blokowany w okresie przedkomórkowym.
Komentarze: Może to nie być Stan związany ze Stwórcą, ale ma podobną charakterystykę.Stany dotyczące sposobu odczuć fizycznych (States Involving Sensate Substitutes)


Stan Bez Skóry ('No-Skin' state)
Charakterystyka: Nie ma wrażenia posiadania skóry, jako granicy ciała. Zdarzenia generalnie nie powodują utraty perspektywy, nie są też odbierane personalnie, przynajmniej na początku. Stan ten jest zwykle spotykany razem ze Stanem Pustki (Hollow State), gdy całe ciało odczuwane jest jakby było zrobione z powietrza.
Przyczyna: Ten Stan jest wynikiem utraty skorupy pokoleniowego Ego na granicy skóry oraz innych, mniej ważnych warstw.
Komentarze: Najbardziej oczywista warstwa podłączona jest do traum pokoleniowych. Nazywamy ją "skorupą" ponieważ jest zwykle całkowicie nieprzepuszczalna. Może stać się bardzo przepuszczalna, co może być odczuwalne jakby była usunięta, podczas gdy tak nie jest. W Stanie Pustki granica skóry może być odczuwalna jako lekko oparzona.

Stan Cichego Umysłu ('Silent Mind' state)
Charakterystyka: Nie ma paplaniny wewnętrznego dialogu (co jest zauważalne szczególnie podczas medytacji). Subwokalizacja ciągle istnieje.
Przyczyna: Wewnętrzny dialog spowodowany pewnym typem traumy w okresie płodowym. Występuje ekstremalnie często.
Komentarze: Chociaż nie jest to rzeczywisty Stan, ale raczej brak, związanego z traumą, problemu, odczuwany jest jako Szczytowy Stan Świadomości. Ucieczka od nieustannej paplaniny dialogu wewnętrznego daje ogromną ulgę.Stany dotyczące Próżni (States Involving the Void)


Stan Połączenia z Próżnią ('Void Connection' state)
Charakterystyka: Wrażenie bycia przenikanym przez bezkresną, nieograniczoną Próżnię. Poczucie ostatecznej wiedzy "kim naprawdę jestem".
Komentarze: Jest to stan, który osiągamy łącząc się z Próżnią podczas usuwania "skorupy" na poziomie skóry. W innych tradycjach może być również nazywany Nieskończonością lub Tao, ale określenie "Próżnia" pasuje tu najbardziej.Stany dotyczące Gaia (planetarnej świadomości) (States Involving Gaia (the planetary consciousness)


Stan Komunikacji z Gaią ('Gaia Communication' state)
Charakterystyka: Zdolność do porozumiewania się z Gaią, przez jeden lub więcej mózgów (tj. przez doznania w ciele, uczucia, wizje lub słyszenie). W najlepszej postaci, klarowna transmisja na każdym poziomie.
Przyczyna: Pełnie połączenie z Gaią jest naszym naturalnym stanem. To połączenie jest blokowane przez traumę związaną z niezrozumieniem przekazów Gai.
Komentarze: Przez Toma Browna Jr. nazwana "Wewnętrzna Wizja", najwyraźniej z powodu przeważającej komunikacji z Gają przez obrazy. Zmieniliśmy tę nazwę ponieważ było to mylące, gdy używana była komunikacja innym kanałem porozumiewania, oraz ponieważ nazwa ta brzmi jak zdolność widzenia swoich własnych wewnętrznych organów.

Stan Wewnętrznej Harmonii (Inner Harmony' state)
Charakterystyka: ciało promieniuje wrażeniem harmonii.
Przyczyna: Nie określona.

Stan Świat Wewnątrz Ciała ('World Inside Body' state)
Charakterystyka: Przedmioty w środowisku odczuwalne są jak gdyby znajdowały się wewnątrz ciała. Ludzie mogą odczuwać siebie jako cokolwiek, na co zwrócą swoją uwagę, np. zwierzę lub roślina.
Komentarze: Opisy tego Stanu często występują w literaturze szamanizmu. Może być podstanem Stanu Przestrzenności (Spaciousness state), ale jest to bardziej stan świadomości Gai.

Stan Stawania się Inną Formą Życia ('Becoming Another Lifeform' state)
Charakterystyka: Najważniejszą charakterystyką jest, że ludzie mogą odczuwać siebie jako cokolwiek, na co zwrócą swoją uwagę, np. zwierzę, roślina lub skała.
Komentarze: Opisy tego Stanu często występują w literaturze szamanizmu, zwane "dostosowanie kształtu" (shapeshifting'). Może być podstanem Stanu Przestrzenności (Spaciousness state).

Stan Natychmiastowego Uzdrawiania na Planie Fizycznym ('Radical Physical Healing' state).
Charakterystyka: Daje zdolność uzdrawiania praktycznie wszystkich chorób w kilka minut.
Przyczyna: Blokowany przez śmierć Placenty, traumy pokoleniowe i inne czynniki.
Komentarze: Wierzymy, że zdolność do natychmiastowego uzdrawiania wynika z silnego połączenia z Gaią.

Stan Boga/Bogini (God/Goddess' state)
Charakterystyka: Uczucie, że jestem esencją kreatywności.
Przyczyna: Kompletne i całkowite zjednoczenie się z Gaią. Stan głębszy niż tylko połączenie z nią.
Komentarze: Każdy z mózgów może zadecydować o tym rodzaju połączenia z Gaią indywidualnie. Jeżeli nastąpiło połączenie całej trójjedni z Gaią, doświadczamy siebie jako "Brahma, twórca światów". Odczuwane inaczej, gdy połączenie jest częściowe, dotyczące jednego z mózgów. W takim przypadku nie wierzymy, że jest to stan ciągły.Stany dotyczące Dziedziny Świętości (States Involving the Realm of the Sacred)


Stan Święte Ciało ('Sacred Body' state)
Charakterystyka: Część lub całe ciało promieniuje uczuciem świętości.
Przyczyna: Częściowe połączenie z Dziedziną Świętości. Stan ten może być utracony podczas procesu koalescencji jajeczka lub plemnika albo w trakcie zapłodnienia.
Komentarze: Stan Święta Istota ('Sacred Beings' state) zwykle zawiera ten Stan, ale są to dwa różne Stany.

Stan Święta Istota ('Sacred Beings' state)
Charakterystyka: W pełnym stanie odczuwalny jako potężny, święty totem wewnątrz naszego ciała. Każdy mózg jest fizyczną ekspresją potężnej, świętej istoty, która wygląda jak jedna z rzeźb na słupie totemu. Święte istoty koegzystują w Dziedzinie Świętości, pustej przestrzeni wypełnionej fosforyzująca czernią.
Przyczyna: Ten Stan blokowany jest przez traumę w jednym z wczesnych, przedkomórkowych wydarzeń. Powraca, gdy wszystkie mózgi porzucają swoje udawane tożsamości.
Komentarze: Nazwany Dziedziną Szamana ('Realm of the Shaman') przez Toma Browna Jr. Ten Stan może być również opisany słowami "Ja, Święty Totem". Możliwe, że stan ten w tradycji jogicznej nazywany jest "Księgi Akaszy". Umiejscowienie Świętej Istoty w Dziedzinie Świętości odpowiada umiejscowieniu świadomości trójjednego mózgu.

Synergistyczny
Stan Święte Ciało i Światło Stwórcy (Sacred Body and Creator Light synergistic state)
Charakterystyka: Ciało odczuwa siebie jako święte, z zamkniętymi oczami odczucie patrzenia na jasno fluoryzującą czerń.
Przyczyna: Ta sama, co w indywidualnych Stanach.
Komentarze: Czerń jest częściowym widokiem na Dziedzinę Świętości. Kombinacja Stanów sprawia, że czyste białe Światło Stwórcy zmienia się na jasno fluoryzującą czerń.

Synergistyczny
Stan Święta Istota i Światło Stwórcy (Sacred Body and Creator Light synergistic state)
Charakterystyka: Ciało odczuwa siebie jako święte, niektórzy mogą widzieć siebie jako skompilowani ze słupem totemu, z przestrzenią wypełnioną jasno fluoryzującą czernią.
Przyczyna: Ta sama, co w indywidualnych Stanach.
Komentarze: Kombinacja Stanów sprawia, że czyste białe Światło Mózgu zmienia się na jasno fluoryzującą czerń.


Stany dotyczące Dziedziny Świętości mogą być dodawane do innych, poprzednio opisanych Stanów dotyczących trójjednego mózgu. Stworzyliśmy nazwy przez dodanie do siebie nazw indywidualnych. Poniżej kilka przykładów. Z powodu znacznego nakładu pracy włożonego w osiągnięcie Dziedziny Świętości, w tych Stanach przeważa doświadczenie z Dziedziny Świętości.

Kombinowany
Stan Święte Ciało i Stan Całości (Sacred Body and Wholeness combination state)
Charakterystyka: Uczucie "Jestem Bogiem". Wszystko w ciele odczuwalne jest jako głęboko święte. Te jakości dodane są do uczucia Całości.
Przyczyna: Kombinacja ograniczonego połączenia z Dziedzina Świętości i Stanu Całości.

Kombinowany
Stan Pustki, Święte Ciało i Przepływ Świadomości (Hollow, Sacred Body and Flow Awareness combination state.)
Charakterystyka: Takie same, jak w indywidualnych stanach. Wszystkie czynności wykonywane są bez najmniejszego wysiłku.
Przyczyna: Mózgi zjednoczone w złotą kulę. Czakry zjednoczone w pojedynczy dysk. Ograniczone połączenie z Dziedzina Świętości.

Stan Całość, Pustka i Święte Ciało (Wholeness, Hollow and Sacred Body combination state)
Charakterystyka: Ciało czuje się puste, pełne i święte jednocześnie. Ograniczone połączenie z Dziedzina Świętości.Stany dotyczące "PonadDuszy" (States involving the 'Oversoul')


Stan Przestrzenności ('Spaciousness' state)
Charakterystyka: Doświadczenia tego Stanu zawierają się w zakresie od braku reaktywności i przestrzenności emocjonalnej do głębszego doświadczenia stawania się obserwatorem, którego świadomość łączy się z jasno-szarym medium, które rozciąga się w przestrzeni. Na głębszym poziomie obiekty, jak czyjeś ciało, spoczywa w jasno-szarym medium i jest trudne do postrzeżenia.
Przyczyna: Prawdopodobnie tracony jest podczas pierwszego skurczu porodowego.
Komentarze: Stan bardzo ważny dla uzdrawiania.

Stan Dostępu Do Przeszłych Żyć ('Past Life Access' state)
Charakterystyka: Dostęp do przeszłych (i przyszłych) żyć na zawołanie. Stan najpełniejszy: wszystkie przeszłe i przyszłe życia stapiają się w to jedno, obecne.
Przyczyna: Ta zdolność/Stan blokowany jest przez traumę podczas jajeczkowania.
Komentarze: Inne życia mają dostęp do tego także. Ten Stan występuje również krótko w innych terapiach.

Stan Przepływ Świadomości ('Flow Awareness' state)
Charakterystyka: Uczucie przepływu energii z tyłu do przodu ciała, jak gdyby przepływające od tyłu powietrze.
Przyczyna: Zjednoczenie wszystkich czakr w pojedynczy dysk blisko splotu słonecznego.
Komentarze: u ludzi w Stanie Przeciętnym Lub Stanie Pustki charakterystyka doświadczenia jest nieco różna.Stany dotyczące wyboru: Dobro czy Zło? (States Involving the Choice for Good or Evil)


Stan Światłości Mózgu ('Brain Light' state)
Charakterystyka: Rozproszone, miękkie, czyste światło wewnątrz ciała. Może być doświadczane gdziekolwiek trójjedny mózg ma centrum swojej świadomości. Odczucie braku granic i czegoś podobnego do pięknej, słonecznej pogody.
Przyczyna: To jest światło każdego z mózgów wchodzących w skład trójjedni. Wybór "dobro - zło" dotyczy każdego z mózgów oddzielnie.
Komentarze: Dla większości ludzi jasność tego Stanu zmienia się w zależności od zewnętrznych okoliczności, ale jej nominalna wartość ustalana jest w momencie narodzin. Jasność zmienia się w czasie stresujących wydarzeń, gdy ludzie robią, często subtelne, wybory pomiędzy dobrem i złem w działaniu lub myślach.

Stan Kochającej Życzliwości ('Loving-Kindness' state)
Charakterystyka: Ogromna miłość i siła, odczuwalna tak, jak wyobrażamy sobie, że odczuwał ją Jezus.
Przyczyna: Przypuszczamy, że jest rezultatem wyboru Dobra we wszystkich mózgach, ale nie jest to potwierdzone.
Komentarze: Wierzę, że może to być wynikiem wyboru Dobra, lub Miłości, przez wszystkie mózgi. Odczuwasz, jakbyś był miłością, a nie czuł miłość. Ten Stan może być kombinacją innych, unikalnych Stanów. Nadal go badamy. Dawniej nazywany był Stanem Świadomości Chrystusowej (the 'Christ Consciousness' state).Różne inne Stany (Miscellaneous states)


Stan Ekstazy ('Ecstatic' state)
Charakterystyka: Odczuwane, jakbyś był na stałym rauszu endorfinowym.
Komentarze: Wydaje się, że jest to Stan, w którym znajdował się i tworzył Suficki poeta Rumi.

Stan "Wewnętrzna złocistość" ('Inner Gold' state)
Charakterystyka: Kolor wnętrza ciała zmienia się w wizji wewnętrznej w głęboki, jasno złoty.
Komentarze: Nie jesteśmy pewni, co do przyczyny. Ludzie wykonujący dużo pracy wewnętrznej osiągają ostatecznie ten stan. Może mieć coś wspólnego z przeszłymi życiami i świadomością ludzkości jako rodzaju.

Stan "Słuchanie Ciszy" ('Listening to Silence' state)
Charakterystyka: Głęboka wewnętrzna cisza, nawet gdy obecny jest wewnętrzny lub zewnętrzny hałas.
Przyczyna: Nieokreślona.
Komentarze: Niezwykle przyjemny stan osiągany czasami w długiej medytacji. Nie jest związany ze Stanem Cichego Umysłu (Silent Mind).

Stan "Bycie na ścieżce" ('Being on Track' state)
Charakterystyka: Odczucie że wszystko jest na najlepszej drodze, z poczuciem, że nic złego nie może się stać.
Przyczyna: Nieokreślona. U wielu ludzi stan blokowany przez traumę podczas jajeczkowania.
Komentarze: Poczucie wiedzy, kim się jest naprawdę i czy to co robisz pasuje i wypełnia to, kim jesteś.Szczytowe Zdolności i Szczytowe Doświadczenia (Peak Abilities or Experiences)


Zdolność "Wewnętrzna Wizja" ('Inner Vision' ability)
Charakterystyka: Zdolność do "widzenia" zdarzeń (wewnątrz lub na zewnątrz ciała) i samoistne posiadanie informacji na temat tego co się "widzi".
Przyczyna: Nie określona. Rezultat komunikacji z Gaia.
Komentarze: Jest to szczytowa zdolność i prawdopodobnie posiada "podstany". Nazwa przyjęta jest zgodnie z wyborem Toma Browna Jr. Czasami nazywana Zdalnym Widzeniem.

Zdolność "Bycie Poza Ciałem" ('Out of Body' ability)
Charakterystyka: Zdolność do przemieszczania się poza ciało z doznaniami, że przemieszczasz się fizycznie. Można dostosować tak punkt widzenia, by widzieć wnętrze czyjegoś ciała.
Przyczyna: Funkcja Mózgu Buddy i szóstej czakry.
Komentarze: Prawdopodobnie jest to Stan. Poprzednio określany jako komórkowa świadomość, teraz wierzymy, że jest to część zdolności OBE.

Zdolność "Widzenie Świadomości Mózgu" ("Seeing Brain Awarenesses' ability)
Charakterystyka: Zdolność do "widzenia" nie-fizycznej świadomości mózgu.
Przyczyna: Zdolność zdobywana w czasie porodu.
Komentarze: Pozwala określać stan trójniowego mózgu klienta i wykonać Diagram Perry.

Doświadczenie "Przestrzeni Leczenia" ('Medicine Area' experience )
Charakterystyka: Metafizyczne "miejsce", gdzie świadomość może iść i tworzyć, co zechce.
Przyczyna: Dostęp blokowany jest przez przedkomórkową traumę bezpośrednio po opuszczeniu nieskończonej spirali.
Komentarze: Nazwa wybrana przez Toma Browna Jr. Określenie "Przestrzeń Tworzenia" (creative area) pasuje doświadczalnie lepiej, lecz zdecydowaliśmy przyjęcie istniejącej nazwy.


Konkluzja

Różnorodne zjawiska mogą być doświadczane w wyniku naszej pracy - zarówno przez uzdrawianie traum, które blokują nasze wrodzone zdolności, jak też jako konsekwencja zmian w stanach świadomości. Są to: potrzeba bardzo małej ilości snu, widzenie dookólne w żywych trzech wymiarach, każdy moment czasu odczuwalny jako nieskończenie długi, ciało odczuwane jakby pływało, wykonywanie czynności bez wysiłku, muzyka odbierana z pełnym uniesieniem, łączenie się z wielu przeszłymi życiami równocześnie i bogactwo innych zmian.

Aby dowiedzieć się więcej o tych stanach i poznać nasze metody badania odsyłamy do książek "Peak States of Consciousness Volumes 1 to 3"
...lub odwiedź nasze

ForumHistoria zmian
1.0 – 7 stycznia 2010: Wersja pierwsza na tej stronie.